11.6.18

EFVVA will launch SS19 collection on a trades such as


please come and visit us!

ZAPYTANIE OFERTOWE

AKTUALNE ZAPYTANIA


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2018
(zasada konkurencyjności) I. ZAMAWIAJĄCY:
NIKLAS HULTQVIST
Karmelicka 22/10a
31-128 Kraków Polska
tel.+48 608 098 514
NIP:6762361834

Kod CPV: 63510000-7 (usługi biur podróży itp.)
Kod CPV: 55100000-0 (usługi hotelarskie)


II. TRYB ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada konkurencyjności)


III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

 • Zakwaterowanie dla 2 osób w hotelu Grand Prince Hotel Takanawa
         108-8612 Tokyo Prefecture, Minato-ku, Takanawa 3-13-1, Japonia
 • 1 pokój 2-osobowy (Pokój typu Deluxe z łóżkiem typu king-size - dla niepalących)
 • Termin 18-25 Sierpnia 2018 (7 noclegów)


IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS). 


V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
 2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym. 
 4. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego, które stanowi część formularza oferty. 
 5. Termin ważności oferty 10.08.2018
 6. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
 7. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
 8. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty
 9. Oferty należy składać w PLN lub w walucie obcej z podaną ceną całkowitą netto i brutto. Do przeliczenia wartości oferty na PLN złożonej w walucie obcej zastosowany zostanie kurs średni NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego. 
 10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.


VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 03.08.2018 Potwierdzony protokołem odbioru
 2. Termin płatności: do uzgodnienia


KRYTERIA OCENY OFERTY: 
 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

RAZEM:   1 kryterium oceny max. 100 pkt. 
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt.

Lp.
Kryterium oceny
Punktacja i waga
Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny 
1
Cena
Punktacja od 0 do 100 pkt
Waga 100 %
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min  -  Cena najniższej oferty
C bof  -   Cena badanej oferty

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia zapytania.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktówVIII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

do 24.07.2018

liczy się data wpływu do siedziby firmy adres: Karmelicka 22.10a 31-128 Kraków
Poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b,)

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

 1. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: Karmelicka 22.10a 31-128 Kraków
 1. Poczta elektroniczna: ewa.hultqvist@gmail.com
    

IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
1. Zamawiający zastrzega  możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. 
3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent
4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia. 


X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
 1. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
 2. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
 3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.


XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (Nr wniosku RPMP.03.03.02-12-0564/17) Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Firmy NIKLAS HULTQVIST i jej marki EFVVA odzieży i obuwia dziecięcego” w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.


XII. UPUBLICZNIENIE
Zapytanie upubliczniono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
         

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych jest firma NIKLAS HULTQVIST.
2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
3.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
4.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


                                                                         Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

page1image256
page2image256
page3image256
page4image256
page5image256